Leadership cấp độ 3

các lỗi thường gặp của lãnh đạo quản lý cấp độ 3

Ông Trần Văn Tỉnh chia sẻ kinh nghiệp những vấn đề thường gặp đối với quản lý, lãnh đạo cấp độ 3 bao gồm trưởng nhóm, trưởng bộ phận. Đúc kết “Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý”.

Các yếu tố quan trọng, cốt lõi cho Trưởng bộ phận hoặc Trưởng nhóm

Chia sẻ của ông Trần Văn Tỉnh, CEO IMM Group, về các yếu tố quan trọng một trưởng bộ phận, quản lý cấp độ 3 cần có để trở thành lãnh đạo tốt và bền vững.

2/2