02/10/2017

Cần làm những gì để làm lãnh đạo?

Với những gì tích luỹ, học được từ những người đi trước và kinh nghiệm trong 12 năm qua, hy vọng nội dung về leadership (lãnh đạo) hữu ích cho các bạn trẻ.