19/09/2021

Corporate Social Responsibility (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

Rất nhiều công ty lạm dụng từ ngữ này như là một phần PR quảng cáo cho công ty mình. Nhiều công ty hiểu thuật ngữ này như là cho gạo, cho tiền người nghèo, cho quà người khuyết tật, cho sách vở hay cứu trợ thiên tai và dùng hình ảnh đó để đưa […]