20/05/2017

To-do list & Not-to-do list, cái tốt và cái xấu

Ngoài những cái tốt để làm, nếu chúng ta biết những cái xấu mà né tránh thì mặc nhiên sẽ hạn chế cái dở từ đó hạn chế được sự thất bại trong cuộc sống.