Các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3

31/08/2018

Chia sẻ về các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3 (cấp Trưởng bộ phận, trưởng nhóm):

  1. Không feedback khiến nhân viên không có định hướng;
  2. Thiên vị trong đối đãi với nhân viên;
  3. Giữ ý kiến, bí mật riêng mình, không minh bạch với nhân viên;
  4. Giành công riêng mình;
  5. Thể hiện quyền lực, cái tôi không đúng chỗ
  6. Và một số sai lầm khác nếu không giải quyết thấu đáo sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn theo thời gian.

“Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý.”